Wie wordt de nieuwe coördinator?

Wie wordt de nieuwe coördinator?
01/10/2015

Home > Nieuws > Wie wordt de nieuwe coördinator?

Zoek je een uitdagende job in het hartje van Brussel? Werk je graag met verschillende organisaties en scholen wil je iets betekenen voor kinderen en jongeren in het Brusselse. Dan is deze job misschien iets voor jou!

Brede School Buiten de Lijntjes werft aan: Brede School coördinator

SITUERING
Brede School Buiten de Lijntjes kadert binnen het project Brede School van de Vlaamse gemeenschapscommissie en heeft als doelstelling het in kaart brengen van de vrijetijdsbeleving en -besteding van jongeren uit centrum Brussel, het uitwerken van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid en dit ook verspreiden via diverse kanalen naar zowel kinderen, jongeren en hun ouders.

FUNCTIEBESCHRIJVING
Om deze strategische doelstelling van Buiten de Lijntjes te realiseren heb je als lokale coördinator Brede School een publiekgerichte opdracht met zowel een ondersteunende als sturende rol binnen het lokale brede school netwerk. Je werkt vanuit de visie en de doelen die door alle partners van de Brede School werden onderschreven. Je houdt het overzicht, staat in voor de inhoudelijke opvolging, bent een centraal aanspreekpunt, bewaakt de taken en de werking van het netwerk, en neemt ook een aantal praktisch-organisatorische taken op je. Je wordt tewerkgesteld bij vzw Gibbon. vzw Gibbon staat voor Gemeenschapsinitiatief voor Buitenschoolse Brusselse Opvang in het Nederlands en werd opgericht door de basisscholen van Scholengroep Brussel om het voor- en naschools toezicht te organiseren en te stroomlijnen.

OPDRACHTEN
• Uitdragen van de gehanteerde Brede School visie, vertalen naar de lokale praktijk en de verdere lokale inhoudelijke ontwikkeling stimuleren en coördineren;
• Analyseren van lokale noden, problemen, kansen en mogelijkheden;
• Initiëren, opvolgen en evalueren van samenwerkingen die als doel hebben het vrijetijdsaanbod zo optimaal mogelijk tot de doelgroep te brengen;
• Opvolgen en evalueren van de korte en lange termijnplanning met aandacht voor gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partners;
• Versterken van kennis, vaardigheden en attitudes van de deelnemers die betrekking hebben op het opgroeien in een grootstedelijke context;
• Inschakelen van bestaande expertisecentra in het netwerk ter ondersteuning van deelaspecten binnen de brede schoolwerking en zorg dragen voor deskundigheidsbevordering;
• Aandacht besteden aan doelgerichte communicatie, monitoring en evaluatie op lokaal niveau;
• Uniformiteit creëren bij de verschillende organisaties op vlak van communicatie, inschrijvingsbeleid, kansarmoedebeleid,...
• Uitschrijven van subsidiedossiers die kaderen binnen de Brede School visie in overleg met de partners uit het netwerk.

COMPETENTIEPROFIEL
Functiegebonden competenties
• Pro-actief, communicatief, flexibel en creatief ingesteld zijn;
• Zelfstandig kunnen werken en sturend kunnen optreden;
• Praktisch handelen en beleidsmatig denken combineren;
• Kennis hebben van de onderwijswereld in het algemeen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in het bijzonder;
• Kennis hebben van de voorschoolse (bv. Kinderdagverblijven), buitenschoolse (bv. IBO’s) en naschoolse (bv. Jeugd en vrije tijd) sectoren;
• Affiniteit hebben met de (Brusselse) hoofdstedelijke context;
• Kennis hebben over de mogelijkheden die de omgeving kan bieden in functie van brede ontwikkelingskansen;
• Kennis van Word, Powerpoint en Outlook zijn een minimum;
•Talenkennis: goede beheersing van het Nederlands, zowel gesproken als geschreven. Goede mondeling kennis van het Frans of bereid zijn zich hierin bij te scholen.

ARBEIDSVOORWAARDEN
• Voltijds bediendecontract van bepaalde duur (1 jaar, afhankelijk van de subsidiëring verlenging mogelijk).
• Verloning: barema 158 (bachelor A1)
100 % vergoeding voor verplaatsingen in opdracht.
• Bijscholing en vorming i.f.v. kwaliteit van het werk.
• Dienstanciënniteit: overname van anciënniteit, verworven in andere sectoren, is bespreekbaar in functie van het bepalen van de totale dienstanciënniteit.
• Arbeidsvolume: 100%
• Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer of fietsvergoeding.
• Werkregime: flexibel werkregime met occasioneel avond- en weekendwerk
• Werkplaats: Basisschool De Kleurdoos – Moutstraat 24 – 1000 Brussel
• Aanwerving voorzien: 1 december 2015

PROCEDURE
De volledige sollicitatieprocedure verloopt in twee fasen.

Het gesprek, tijdens de eerste fase, vindt plaats op woensdagnamiddag 28 oktober en wordt afgenomen door drie leden van de stuurgroep. Dit eerste gesprek is gericht op het toetsen van de persoonlijkheid, competentie en ambitie van de kandidaat. We verwachten dat de kandidaat op voorhand een case heeft uitgewerkt.
Inhoud case : Stel een Brede Schoolproject voor en maak daarbij een budgettering en subsidiedossier op.
In een tweede fase wordt de openstaande vacature meer in detail met de kandidaat besproken.

JOUW REACTIE
Iets voor jou?
Solliciteer dan door je brief met CV voor 22 oktober door te mailen.
Contactgegevens:
Fien Sambaer
Moutstraat 24
1000 Brussel
0485 47 29 44
info@buitendelijntjes.be
Wil je meer informatie? Mail of bel gerust.

Meer informatie over onze organisatie vind je op www.buitendelijntjes.be en op www.onderwijscentrumbrussel.be/inhouden/brede-school