Over ons

Over ons

Missie en visie

Doel

Met het Brede School-project willen we i.s.m. tal van partners een samenhangende programmering uitwerken van activiteiten, samengesteld op basis van heldere doelstellingen. Om tot een zinvolle programmering te komen, wordt gekeken naar de situatie in de wijk, de wensen en behoeften van de kinderen en de ouders en de wensen en de verwachtingen van de partners. Bij het opbouwen van de programmering wordt gestreefd naar een betere afstemming tussen de activiteiten binnen de schooltijd en die buiten/na de schooltijd.

Visie

Wie zijn we? En wie is onze doelgroep?
De Brede School Buiten de Lijntjes bestaat op dit moment uit volgende partners:

Basisschool De Kleurdoos, Ouderwerking De Kleurdoos, IBO De Buiteling, Buurtsport Brussel, GC De Markten, Circus zonder handen, Chicago, KDV 't Folieke, CVO Brussel, Atheneum Brussel, Academie voor Beeldende kunsten Anderlecht, Brussels Boxing Academie, KDV De Kleurdoos, Academie Anderlecht, BRONKS, Zîta Inloopteam, VSK, MOS, Walala, Muntpunt

Onze doelgroep definiëren we als volgt: de kinderen van basisschool De Kleurdoos, de leerlingen van het Atheneum Brussel, alle kinderen en jongeren uit de buurt die een link hebben met een van de partners of in een Nederlandstalige school les volgen samen met hun ouders.

Wat willen we in de toekomst bereiken, wat is onze visie? (lange termijn doelstellingen)
Algemeen BS

Er wordt een klimaat gecreëerd waarin alle kinderen en jongeren maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Specifiek Brede School Buiten de Lijntjes

Door het creëren van een breed netwerk, ingebed in de lokale context, wil de Brede School Buiten de Lijntjes werken aan de versterking van het bestaande samenwerkingsverband alsook het verder uitbouwen van dit netwerk op basis van de noden en behoeftes van ons doelpubliek. We zijn ervan overtuigd dat we door het verbreden van hun leer- en leefomgeving de individuele en maatschappelijke kansen van ons doelpubliek kunnen vergroten.

We streven tevens naar de emancipatie van ons doelpubliek, we willen hen kansen aanreiken om te participeren aan het maatschappelijk leven, hen aanmoedigen tot actief burgerschap in een steeds complexer wordende maatschappij. We vinden het belangrijk om te werken aan gemeenschapsvorming en een bevordering van de sociale cohesie.

Binnen de hele werking van de Brede School is constante aandacht voor Nederlandstalige taalontwikkeling een zeer belangrijk gegeven, maar met specifieke aandacht voor de Brusselse meertalige context. Het taalbeleid van de Brede School ligt in de lijn van de visietekst taalbeleid VGC.

De Brede School streeft ernaar de werking vanuit een muzisch culturele en sportieve invalshoek te organiseren.

Als Brede School vinden we het heel belangrijk om ontwikkelingen en evoluties binnen de wijk op te volgen om ons aanbod blijvend aan te passen.

Korte termijndoelen

- Doelgroep kent en participeert aan het buitenschools aanbod
- Ouders betrekken bij de verschillende vormen van samenwerking (mee denken, meeleven, mee helpen en mee beslissen). Dit gaat over de verschillende fasen van het Brede Schoolproject. Dit gaat over het informeren van ouders over de Brede School en het aanbod van de partners van de Brede School, het zoeken naar gepaste communicatiekanalen met hen, alsook hen betrekken met het in kaart brengen van de noden van de kinderen, mee na te denken over de inhoud van de Brede Schoolwerking en de concretisering van de Brede School activiteiten.
- Het personeel van de partners leert de buurt en elkaar kennen.
- Het personeel van de scholen vertrekt vanuit de lokale context en betrekt de buurt in het vormgeven van hun dagelijkse klaspraktijk. Op deze manier wordt er vertrokken vanuit de leef- en leerwereld van de kinderen
- Partners zijn op de hoogte van elkaars aanbod en zijn bereid om hun aanbod op elkaar af te stemmen en in de mate van het mogelijke af te stemmen op reële noden van het doelpubliek
- Er worden afspraken gemaakt in verband met infrastructuurgebruik. In de mate van het mogelijke zijn organisaties bereid om hun infrastructuur open te stellen naar andere partners.
- Brede School is een platform van communicatie (website, terugkoppeling info,…) tussen de partners en onze doelgroep.

Missie

De Brede School werkt vanuit de specifieke lokale context. Basisschool De Kleurdoos, van waaruit de Brede School werkt, ligt in de wijk Bloemenhof; deze wordt gekenmerkt door een dichte bevolkingsgraad, een zeer jonge leeftijdsstructuur en een uitgesproken multicultureel en familiaal karakter. Daarnaast kent de wijk een hoge werkloosheidsgraad en scoort de behuizing van de buurtbewoners vaak laag op comfortgehalte en is zeer beperkt in m²/persoon.

Vertrekkende vanuit deze moeilijke situatie vinden we het als Brede School belangrijk om een veilig en zorgeloos klimaat na te streven waarin de kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit is een recht waar elk kind/individu aanspraak op moet kunnen maken. Via verschillende activiteiten willen we de kinderen inspraak geven en hen laten kennismaken met de mogelijkheden die er zijn om invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving om zo kinderen en ouders te emanciperen en aan te zetten tot actief burgerschap. We willen hen maximale kansen aanreiken zowel binnen als buiten de school(m)uren, ruimte creëren waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en verkennen, om deze later verder te ontwikkelen.

We zijn van mening dat schoolse en buitenschoolse tijd in elkaars verlengde liggen en complementair zijn op elkaar wat betreft het leven en leren van de kinderen en jongeren.

Om onze visie te realiseren is het creëren van een vertrouwenssfeer tussen de verschillende partners belangrijk evenals een vertrouwenssfeer met de doelgroep. We streven tevens naar wederzijdse betrokkenheid om gezamenlijk tegemoet te komen aan de noden en tekorten die er leven bij de doelgroep. Om dit te kunnen realiseren moet iedere organisatie zich flexibel opstellen zodat vooropgestelde doelen gerealiseerd kunnen worden en zodat de doelgroep optimaal van het (buiten)schoolse aanbod kan genieten.

Samen met de partners streven we in deze buurt naar het creëren van een wij-gevoel, waar wederzijds respect een belangrijke waarde is.